ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR VAKANTIEWONING COUP DE COEUR

 1. Huurovereenkomst

De verhuurder en huurder komen uitdrukkelijk overeen dat de huurovereenkomst tot stand kan komen door het versturen van e-mails.

De huurovereenkomst zal het adres van de vakantiewoning, de huurperiode en de aankomst- en vertrektijd bevatten. Eventueel zal ook de huurprijs, toeslagen, waarborgsom, schoonmaakkosten en betalingstermijnen worden vermeld.

Bij schriftelijke of per e-mail bevestiging door de huurder van de door de verhuurder overgemaakte huurovereenkomst wordt de huurovereenkomst tussen partijen gesloten en aanvaardt de huurder hiermee deze algemene huurvoorwaarden, zonder enig voorbehoud.

2. Wijze van betaling

Alvorens een boeking definitief wordt, dient er 30% van de huurprijs betaald te worden. Het restant van de huurprijs dient minstens 6 weken voor ingebruikname van het goed betaald te worden.

De verplichting van de verhuurder om toegang tot het goed te verschaffen wordt uitgesteld tot de huur volledig aantoonbaar betaald is.

Bij niet-tijdige betaling is de huurder in verzuim. De verhuurder stelt hem hier schriftelijk van op de hoogte. Hij heeft dan alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen de 7 dagen te voldoen. Indien de betaling ook dan uitblijft, wordt het huurcontract geannuleerd op de dag van het verzuim. Het vooruitbetaalde bedrag van 30% geldt dan als annuleringskost.

Indien de huurovereenkomst binnen 6 weken voor de dag van aanvang tot stand komt, moet terstond de gehele huurprijs worden voldaan.

De verhuurder behoudt zich het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden. In dat geval wordt de huurder zo snel mogelijk op de hoogte gesteld van de annulatie van het huurcontract en zal deze binnen twee weken na annulatie de reeds betaalde huur teruggestort krijgen.

3. Aantal personen

De vakantiewoning is geschikt voor maximum 8 personen .

De verhuurder heeft het recht de huurder de vakantiewoning te ontzeggen indien dit aantal overschreden wordt, zonder enig recht op vergoeding of terugbetaling van de reeds betaalde bedragen.

 1. Onderverhuring.

Onderverhuring van de vakantiewoning is niet toegestaan.

 1. Aanvaarding van goede staat

De verhuurder biedt de woning aan en de huurder aanvaardt het goed in de staat zoals het zich bevindt, in goede staat van onderhoud, veiligheid, hygiëne en bewoonbaarheid.

 1. Schade

De huurder is aansprakelijk voor schade aan het de vakantiewoning toegebracht door hemzelf en/of door zijn reisgenoten dan wel bezoekers. Hij is gedurende de huurperiode verantwoordelijk voor het huis en hij verplicht zich het huis netjes en schoon te houden.

De huurder aanvaardt dat het goed zich in perfecte staat bevindt. Bij vaststelling van enige schade bij aanvang van de huur heeft de huurder de verplichting dit onmiddellijk te melden aan de verhuurder. Indien de huurder geen opmerkingen maakt bij de aanvang van de huur zal alle schade welke de verhuurder vaststelt na het einde van de huur onweerlegbaar vermoed worden schade te zijn veroorzaakt door de huurder. Indien de huurder schade vast stelt zal hij de huishoudster hiervan onmiddellijk in kennis stellen.

 1. Waarborg

Bij reservering wordt aan de verhuurder een waarborg betaald ten bedrage van € 300. Deze zal na aftrek van eventuele verbruikskosten en de eventuele vergoeding bij schade of verlies, uiterlijk binnen de 14 dagen na vertrek terug betaald worden.

 1. Zorg voor huis en omgeving

De gehuurde vakantiewoning dient door de hoofdhuurder en de medehuurders met de vereiste zorg te worden bewoond, met inachtneming van de rust voor de omgeving. De huurders zullen zich als een goede huisvader gedragen en zullen tijdens het verblijf de vakantiewoning behoeden tegen brand, vorstschade, inbraak enz. De huurder erkent hierbij uitdrukkelijk verantwoordelijk te zijn voor diefstal van en schade aan de inboedel als de diefstal gebeurt zonder sporen van braak. Bij diefstal zonder sporen van braak, bijv. door het niet afsluiten van ramen en deuren bij afwezigheid, is de huurder aansprakelijk voor de geleden schade.

 1. De reiniging

De reiniging van de woning is ten laste van de verhuurder en de kosten hiervan zijn inclusief de huurprijs. Indien de huurperiode langer is dan 1 week bestaat de mogelijkheid om een tussentijdse poetsbeurt in te lassen mits bijkomende kosten van € 50 per poetsbeurt ten laste van de huurder.

De hoofdhuurder heeft volgende verplichtingen met betrekking tot de reiniging:

 • ledigen van de vuilnisbakken (keuken, toilet en badkamer) en deponeren van de vuilniszakken op de daarvoor voorziene plaatsen (zie brochures).
 • schoonmaken van de barbecue alsook van de roosters.
 • Leegmaken van de vaatwasmachine – oven – microgolf – koffiezetapparaat.
 1. Annulatie

Bij annulatie door de huurder zal hij volgende vergoedingen verschuldigd zijn:

Tot 40 dagen voor aanvang : 30% van de huurprijs

Minder dan 40 dagen tot 7 dagen voor aanvang : 50% van de huurprijs

Minder dan 7 dagen voor aanvang : 75 % van de huurprijs

Indien de huurder geen gebruik maakt van de vakantiewoning of deze voor het einde van de huurperiode verlaat, zal er geen enkele restitutie plaats vinden.

De huurder dient zelf in te staan voor het afsluiten van een annulatieverzekering.

 1. Zwembad

De huurder is verantwoordelijk voor het toezicht op kinderen die in en rond het zwembad vertoeven. Het zwembad dient te worden dicht gemaakt indien er geen ouderlijk toezicht is.

Huisdieren worden mits voorafgaandelijk akkoord toegestaan. Om hygiënische redenen is het absoluut verboden om uw huisdier toe te laten tot het zwembad.

 1. Parkeren van de auto

Het voertuig dient u te parkeren ter hoogte van de ingangspoort.

 1. Klachten en bevoegde rechtbank

Geen enkele klacht zal in behandeling worden genomen, indien deze niet binnen de 48 uur na het in bezit nemen van de vakantiewoning telefonisch of elektronisch wordt gemeld en wordt bevestigd door een aangetekend schrijven. Dezelfde regel geldt, indien er zich tijdens het verblijf in de vakantiewoning iets ernstig voordoet.

In geval van geschil, is enkel de rechtbank van Dendermonde te België bevoegd.

14. Coronavirus en annuleringsbeleid.

Indien het onmogelijk is om gebruik te maken van de vakantiewoning in de geboekte periode vanwege beperkingen opgelegd door de overheid van het land van afkomst of de regio van bestemming, wordt de vakantie geannuleerd en het volledige bedrag terugbetaald. Terugbetaling geschiedt binnen de 14 dagen, te rekenen vanaf de einddatum van de geboekte periode.   

Het land van afkomst betreft hier het land waar de hoofboeker gevestigd is en de regio betreft het departement van de Aude in Frankrijk.

De situatie waarin de hoofdboeker of iemand van het reisgezelschap besluit de boeking te annuleren, en waarbij er tijdens de geboekte periode geen beperkingen vanuit de overheid / autoriteiten zijn opgelegd, blijft verplicht de op de annuleringsdatum geldende annuleringskosten te voldoen.

Annulering van het verblijf vanwege ziekte van iemand van het reisgezelschap waarbij de ziekte gerelateerd is aan COVID-19,  valt onder de gewone regeling van het annuleringsbeleid. In deze willen wij de klanten er nogmaals aan herinneren dat het afsluiten van een annulatieverzekering een persoonlijke verantwoordelijkheid betreft.